ul. Totus Tuus 32; Kraków
602748502 Inf. w poniedziałki i czwartki od 19.00 do 22.00.

Weekendowe

Katechezy dla narzeczonych

 
 

Terminy kursów weekendowych w 2023 r.

30.06-01. 07. 2023 r.
Lista zamknieta

ZKurs 11-12. 03. 2022 r.
Opis kursu

 

Kurs Przedmałżeński w Sanktuarium
Sprawy organizacyjne


Zapisy
1. Zapisy prowadzone są poprzez formularz zgłoszeniowy. Pojawia się on na stronie w wyznaczonym dniu i godzinie.
2. Po wypełnieniu i wysłaniu formularza narzeczeni otrzymują informacją (automatyczną) o dokonanym zgłoszeniu uczestnictwa w kursie.
3. W tygodniu poprzedzającym kurs wysyłana jest prośba o potwierdzenie obecności. E-mail ten zawiera również informacje szczegółowe o kursie (nr konta, plan kursu, mapkę Sanktuarium).
4. Koszt kursu wynosi 150 zł od osoby. Płatności należy dokonać na konto nr: 97 8589 0006 0000 0032 1512 0001; tytuł wpłaty: imiona i nazwiska uczestników oraz data kursu.
5. W formularzu zgłoszeniowym wymagane są następujące dane:
Imię i nazwisko narzeczonej
Imię i nazwisko narzeczonego
Adres e-mail


Zasady organizacji

1. Katechezy dla narzeczonych organizowane są przez Sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie, ul. Totus Tuus 32.
2. Katechezy adresowana są do narzeczonych zamierzających zawrzeć sakramentalny związek małżeński w Kościele katolickim.
3. W katechezach mogą uczestniczyć pary narzeczonych lub pojedyncze osoby.
4. W katechezach mogą uczestniczyć tylko osoby, które dokonały wcześniejszego zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz potwierdziły swoją obecność w wyznaczonym terminie.
5. Koszt udziału w katechezach wynosi 150 zł od osoby.
6. W ramach wnoszonej opłaty Uczestnicy katechez otrzymują odpowiednie materiały, zapewnione są kawa, herbata, woda na każdej przerwie oraz przekąski. Organizator nie zapewnia obiadu.
7. W przypadku rezygnacji z udziału w katechezach można otrzymać zwrot kosztów pod warunkiem wcześniejszego (4 dni przed rozpoczęciem katechez) powiadomienia organizatora o tym fakcie.
8. Uczestnicy katechez zobowiązani są do udziału we wszystkich zajęciach – jest to warunek otrzymania świadectwa ukończenia katechez.
9. W sytuacjach losowych uniemożliwiających uczestnictwa w części zajęć koniecznej jest odrobienie brakujących tematów w innym terminie.
10. Na zakończenie katechez uczestnicy otrzymują świadectwo uprawiające do zawarcia związku małżeńskiego w Kościele katolickim. Świadectwa są ważne 1 rok.
11. W ramach katechez nie są prowadzone wizyty w poradni.
12. Przed rozpoczęciem kursu uczestnicy proszeni są o okazanie dowodu tożsamości.
13. Tematyka katechez dla narzeczonych:
– Małżeństwo jako sakrament.
– Rozwój miłości narzeczeńskiej i małżeńskiej.
– Podstawy etyki życia małżeńskiego.
– Wprowadzenie w tematykę odpowiedzialnego
rodzicielstwa.
– Spowiedź święta w narzeczeństwie i życiu
małżeńskim.
– Tworzenie wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej.
– Modlitwa małżeńska i Eucharystia.
– Misja i powołanie rodziny w Kościele i w świecie współczesnym.PLAN KURSU
PLAN KURSU
PIĄTEK
17.00 – Msza św.
18.00. Rozpoczęcie – sprawy organizacyjne
18.10 – 21.30 – Wykłady: ks. Łukasz Piórkowski
Tematy:
Tworzenie wspólnoty małżeńskiej
Małżeństwo jako sakrament
Podstawy etyki małżeńskiej
Spowiedź święta w narzeczeństwie i życiu małżeńskim
SOBOTA
09.00 – 13.00
Wykłady: Marta i Marek Babik
Tematy:
Rozwój miłości narzeczeńskiej i małżeńskiej
Odpowiedzialne rodzicielstwo
13.00 –14.30 Przerwa obiadowa
14.30 – 16.40 Wykłady: Marta i Marek Babik
Tematy:
Tworzenie wspólnoty małżeńskiej
Misja i powołanie rodziny w Kościele i w świecie współczesnym
Modlitwa małżeńska i Eucharystia

17.00 Podsumowanie katechez
Rozdanie świadectw ukończenia katechezPoradnie
Narzeczeni po ukończonym kursie powinni udać się trzy raz do poradni życia rodzinnego. Informacje i zapisy są na stronie Fundacja Towarzyszenia Rodzinie


Wzór świadectwa

Po ukończeniu kursu narzeczeni otrzymują świadectwa uczestnictwa w katechezach przedmałżeńskich.


Wzór świadectwa

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa
6 kroków

1. Spotkanie z kapłanem
Pierwszym krokiem na drodze do sakramentu małżeństwa jest spotkanie z księdzem w parafii zamieszkania jednego z narzeczonych. Ma ono charakter informacyjno zapoznawczy i powinno mieć miejsce około roku (nie później niż 6 miesięcy) przed planowanym ślubem. Kapłan zapozna narzeczonych z tokiem przygotowania do sakramentu małżeństwa. Ważnym elementem tego spotkania jest ustalenie daty ślubu. Narzeczeni poinformowani zostaną o konieczności dostarczenia następujących dokumentów:
1. Metryki chrztu wystawionej nie wcześniej, niż 6 miesięcy od daty ślubu (nie dotyczy ochrzczonych w parafii, w której spisywany jest protokół).
2. Ostatniego świadectwa katechizacji szkolnej.
3. Zaświadczenia o ukończonego kursu przedmałżeńskiego.
4. Zaświadczenia o odbyciu trzech spotkań w Poradni Życia Rodzinnego.
5. Zaświadczenia z USC (przy małżeństwie konkordatowym) o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (3 egz.).
2. Kurs przedmałżeński
Tematyka katechez dla narzeczonych:
1. Małżeństwo jako sakrament.
2. Rozwój miłości narzeczeńskiej i małżeńskiej.
3. Podstawy etyki życia małżeńskiego.
4. Wprowadzenie w tematykę odpowiedzialnego rodzicielstwa.
5. Spowiedź święta w narzeczeństwie i życiu małżeńskim.
6. Tworzenie wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej.
7. Modlitwa małżeńska i Eucharystia.
8. Misja i powołanie rodziny w Kościele i w świecie współczesnym.
3. Konsultacje w poradni
Wszyscy narzeczeni zobowiązani są do odbycia przed ślubem, co najmniej trzech spotkań w poradni życia rodzinnego. Informacje i zapisy: www.ftrodzinie.pl
4. Spisanie protokołu
Przynajmniej trzy miesiące przed ślubem oboje narzeczeni mają obowiązek zgłoszenia się do kancelarii parafialnej w miejscu zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego i przyniesienia ze sobą:
1. dowód osobisty;
2. dane świadków: imię i nazwisko, wiek, zawód, dokładny adres zamieszkania;
3. metrykę urodzenia i metrykę chrztu św., która nie może być starsza niż 6 miesięcy;
4. świadectwo ukończenia szkolnej katechizacji;
5. zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego – dokument ten nie może w dniu ślubu mieć więcej niż 6 miesięcy;
6. jeżeli kandydaci zawarli już wcześniej związek małżeński, zarówno cywilny jak i kościelny, powinni przedstawić:
– świadectwo zgonu współmałżonka (cywilne lub kościelne), jeśli nupturient jest wdowcem lub wdową;
– odpis wyroku sądu kościelnego stwierdzającego nieważność małżeństwa wraz z dekretem wykonawczym
– odpis wyroku orzekającego rozwód cywilny, jeśli nupturient pozostawał wcześniej w związku cywilnym z inną osobą (dotyczy także osób po kanonicznym stwierdzeniu nieważności małżeństwa)
7. potwierdzenie udziału w spotkaniach z doradcą w Poradni Rodzinnej, ukończenie Kursu dla narzeczonych;
8. bezpośrednio przed ślubem należy dostarczyć zaświadczenie odbycia spowiedzi przedślubnych.
5. Zapowiedzi
Informację o zamiarze zawarcia małżeństwa należy podać do wiadomości publicznej, dlatego wypisuje się i wywiesza specjalny komunikat, czyli zapowiedzi.
Narzeczony(a), który mieszka w innej parafii niż ta, w której spisuje się protokół przedślubny, otrzymuje specjalny dokument, który zanosi do kancelarii swojej parafii w celu ogłoszenia także tam zapowiedzi. Zapowiedzi ogłasza się przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń parafialnych przez 10 dni (dwie niedziele i tydzień między nimi) lub przez słowne ogłoszenie przez 3.
6. Spowiedź
Kolejnym ważnym momentem bezpośredniego przygotowania do małżeństwa jest spowiedź przedślubna. Spowiedź przedślubna powinna mieć miejsce przynajmniej dwukrotnie. Pierwszy raz narzeczeni mają ją odbyć tuż po rozpoczęciu zapowiedzi. Z kolei druga spowiedź, która powinna nastąpić przed ślubem, ma umożliwić narzeczonym pełne i godziwe przeżycie ceremonii zaślubin. W sytuacji, gdy istnieje przeszkoda (wspólne zamieszkanie), narzeczeni przystępują do jednej spowiedzi bezpośrednio przed ślubem.
ŚLUB
Do ślubu należy ze sobą zabrać:
1. Dowody osobiste,
2. Kartki ze spowiedzi,
3. Obrączki.

Wybór czytań ślubnych


Jak dojść do kaplicy i sali wykładowej?

Kurs weekendowy rozpoczyna się w kaplicy o godzinie 17.00 (piątek).
Po Mszy zajęcia prowadzone są w sali wykładowej.