ul. Totus Tuus 32; Kraków

Weekendowe

Katechezy dla narzeczonych

Terminy kursów

10 – 11 grudnia 2021 r. (piątek – sobota)  – Lista zamknięta


17 – 18 grudnia 2021 r. (piątek – sobota)  Zapisy
Kurs Przedmałżeński w Sanktuarium
Sprawy organizacyjne

Zapisy
1. Zapisy prowadzone są poprzez formularz zgłoszeniowy. Pojawia się on na stronie w wyznaczonym dniu i godzinie (obok daty kursu).
2. Po wypełnieniu i wysłaniu formularza narzeczeni otrzymują informacją (automatyczną) o dokonanym zgłoszeniu uczestnictwa w kursie.
3. W tygodniu poprzedzającym kurs wysyłana jest prośba o potwierdzenie obecności lub rezygnację.
4. Osoby, które potwierdzą swoja obecność otrzymują e-maila ze szczegółowymi informacjami o kursie.
5. Koszt kursu wynosi 150 zł od osoby. Płatności należy dokonać na konto nr: 97 8589 0006 0000 0032 1512 0001; tytuł wpłaty: imiona i nazwiska uczestników z dopiskiem katechezy dla narzeczonych.
6. W formularzu zgłoszeniowym wymagane są następujące dane:
Imię i nazwisko narzeczonej
Imię i nazwisko narzeczonego
Adres e-mail
Zasady organizacji
1. Katechezy dla narzeczonych organizowane są przez Sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie, ul. Totus Tuus 32.
2. Katechezy adresowana są do narzeczonych zamierzających zawrzeć sakramentalny związek małżeński w Kościele katolickim.
3. W katechezach mogą uczestniczyć pary narzeczonych lub pojedyncze osoby.
4. W katechezach mogą uczestniczyć tylko osoby, które dokonały wcześniejszego zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz potwierdzimy swoją obecność w wyznaczonym terminie.

5. Koszt udziału w katechezach wynosi 150 zł od osoby.
6. W ramach wnoszonej opłaty Uczestnicy katechez otrzymują odpowiednie materiały, zapewnione są kawa, herbata, woda na każdej przerwie oraz przekąski. Organizator nie zapewnia obiadu.
7. W przypadku rezygnacji z udziału w katechezach można otrzymać zwrot kosztów pod warunkiem wcześniejszego (4 dni przed rozpoczęciem katechez) powiadomienia organizatora o tym fakcie.
8. Uczestnicy katechez zobowiązani są do udziału we wszystkich zajęciach – jest to warunek otrzymania świadectwa ukończenia katechez.
9. W sytuacjach losowych uniemożliwiających uczestnictwa w części zajęć koniecznej jest odrobienie brakujących tematów w innym terminie.
10. Na zakończenie katechez uczestnicy otrzymują świadectwo uprawiające do zawarcia związku małżeńskiego w Kościele katolickim. Świadectwa są ważne 1 rok.
11. W ramach katechez nie są prowadzone wizyty w poradni.
12. Przed rozpoczęciem kursu uczestnicy proszeni są o okazanie dowodu tożsamości.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w trakcie organizacji kursu dla narzeczonych w Centrum Jana Pawła II w Krakowie.

1. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, u których nie są obserwowane objawy chorobowe wskazujące na chorobę zakaźną.
2. Wszystkim uczestnikom kursu przed wejściem na salę wykładowa może być skanowana temperatura ciała. Osoby z podwyższoną temperaturą ciała nie będą mogły wziąć udziału w kursie (lub w trakcie jego trwania będą musiały kurs przerwać i dokończyć w innym terminie).
3. Na terenie ośrodka obowiązuje używanie maseczek i zachowywanie dystansu.
4. Uczestniczyć w kursie można zajmując wyznaczone miejsce w bezpiecznej odległości od innych par. Na wyznaczonym miejscu można nie używać maseczki, jednak należy ją założyć przy przemieszczaniu się po ośrodku.
5. Prosimy o regularne mycie i dezynfekowanie rąk, na terenie ośrodka będą zapewnione odpowiednie środki.
6. Korzystanie z poczęstunku jest możliwe tylko w jednorazowych rękawiczkach – będą dostępne w ośrodku.
7. Osoby naruszające powyższe procedury nie będą mogły uczestniczyć w kursie.

PLAN KURSU
PLAN KURSU
PIĄTEK
17.00 – Msza św.
18.00. Rozpoczęcie – sprawy organizacyjne
18.10 – 21.30 – Wykłady: ks. Łukasz Piórkowski
Tematy:
Tworzenie wspólnoty małżeńskiej
Małżeństwo jako sakrament
Podstawy etyki małżeńskiej
Spowiedź święta w narzeczeństwie i życiu małżeńskim
SOBOTA
09.00 – 13.00
Wykłady: Marta i Marek Babik
Tematy:
Rozwój miłości narzeczeńskiej i małżeńskiej
Odpowiedzialne rodzicielstwo
13.00 –14.30 Przerwa obiadowa
14.45 – 16.40 Wykłady: Marta i Marek Babik
Tematy:
Misja i powołanie rodziny w Kościele i w świecie współczesnym
17.00 Podsumowanie katechez
Rozdanie świadectw ukończenia katechez

Poradnie
Narzeczeni po ukończonym kursie powinni udać się trzy raz do poradni życia rodzinnego. Informacje i zapisy są na stronie Fundacja Towarzyszenia Rodzinie

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa
6 kroków

1. Spotkanie z kapłanem
Pierwszym krokiem na drodze do sakramentu małżeństwa jest spotkanie z księdzem w parafii zamieszkania jednego z narzeczonych. Ma ono charakter informacyjno zapoznawczy i powinno mieć miejsce około roku (nie później niż 6 miesięcy) przed planowanym ślubem. Kapłan zapozna narzeczonych z tokiem przygotowania do sakramentu małżeństwa. Ważnym elementem tego spotkania jest ustalenie daty ślubu. Narzeczeni poinformowani zostaną o konieczności dostarczenia następujących dokumentów:
1. Metryki chrztu wystawionej nie wcześniej, niż 6 miesięcy od daty ślubu (nie dotyczy ochrzczonych w parafii, w której spisywany jest protokół).
2. Ostatniego świadectwa katechizacji szkolnej.
3. Zaświadczenia o ukończonego kursu przedmałżeńskiego.
4. Zaświadczenia o odbyciu trzech spotkań w Poradni Życia Rodzinnego.
5. Zaświadczenia z USC (przy małżeństwie konkordatowym) o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (3 egz.).
2. Kurs przedmałżeński
Tematyka katechez dla narzeczonych:
1. Małżeństwo jako sakrament.
2. Rozwój miłości narzeczeńskiej i małżeńskiej.
3. Podstawy etyki życia małżeńskiego.
4. Wprowadzenie w tematykę odpowiedzialnego rodzicielstwa.
5. Spowiedź święta w narzeczeństwie i życiu małżeńskim.
6. Tworzenie wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej.
7. Modlitwa małżeńska i Eucharystia.
8. Misja i powołanie rodziny w Kościele i w świecie współczesnym.
3. Konsultacje w poradni
Wszyscy narzeczeni zobowiązani są do odbycia przed ślubem, co najmniej trzech spotkań w poradni życia rodzinnego. Informacje i zapisy: www.ftrodzinie.pl
4. Spisanie protokołu
Przynajmniej trzy miesiące przed ślubem oboje narzeczeni mają obowiązek zgłoszenia się do kancelarii parafialnej w miejscu zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego i przyniesienia ze sobą:
1. dowód osobisty;
2. dane świadków: imię i nazwisko, wiek, zawód, dokładny adres zamieszkania;
3. metrykę urodzenia i metrykę chrztu św., która nie może być starsza niż 6 miesięcy;
4. świadectwo ukończenia szkolnej katechizacji;
5. zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego – dokument ten nie może w dniu ślubu mieć więcej niż 6 miesięcy;
6. jeżeli kandydaci zawarli już wcześniej związek małżeński, zarówno cywilny jak i kościelny, powinni przedstawić:
– świadectwo zgonu współmałżonka (cywilne lub kościelne), jeśli nupturient jest wdowcem lub wdową;
– odpis wyroku sądu kościelnego stwierdzającego nieważność małżeństwa wraz z dekretem wykonawczym
– odpis wyroku orzekającego rozwód cywilny, jeśli nupturient pozostawał wcześniej w związku cywilnym z inną osobą (dotyczy także osób po kanonicznym stwierdzeniu nieważności małżeństwa)
7. potwierdzenie udziału w spotkaniach z doradcą w Poradni Rodzinnej, ukończenie Kursu dla narzeczonych;
8. bezpośrednio przed ślubem należy dostarczyć zaświadczenie odbycia spowiedzi przedślubnych.
5. Zapowiedzi
Informację o zamiarze zawarcia małżeństwa należy podać do wiadomości publicznej, dlatego wypisuje się i wywiesza specjalny komunikat, czyli zapowiedzi.
Narzeczony(a), który mieszka w innej parafii niż ta, w której spisuje się protokół przedślubny, otrzymuje specjalny dokument, który zanosi do kancelarii swojej parafii w celu ogłoszenia także tam zapowiedzi. Zapowiedzi ogłasza się przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń parafialnych przez 10 dni (dwie niedziele i tydzień między nimi) lub przez słowne ogłoszenie przez 3.
6. Spowiedź
Kolejnym ważnym momentem bezpośredniego przygotowania do małżeństwa jest spowiedź przedślubna. Spowiedź przedślubna powinna mieć miejsce przynajmniej dwukrotnie. Pierwszy raz narzeczeni mają ją odbyć tuż po rozpoczęciu zapowiedzi. Z kolei druga spowiedź, która powinna nastąpić przed ślubem, ma umożliwić narzeczonym pełne i godziwe przeżycie ceremonii zaślubin. W sytuacji, gdy istnieje przeszkoda (wspólne zamieszkanie), narzeczeni przystępują do jednej spowiedzi bezpośrednio przed ślubem.
ŚLUB
Do ślubu należy ze sobą zabrać:
1. Dowody osobiste,
2. Kartki ze spowiedzi,
3. Obrączki.

Wybór czytań ślubnych