ul. Totus Tuus 32; Kraków

Online

Aktualne terminy

Katechezy online -

Lista zamkniętaKurs rozpoczęty

Katechezy dla narzeczonych
Kurs rozpoczęty

Lista zamknięta


  • Zasady
  • Tematy
  • Poradnie
Zgodnie z wytycznymi Wydziału Duszpasterstwa Rodzin w Krakowie uczestnikami katechez prowadzonych w formie online mogą być wyłącznie narzeczeni, którzy zamierzają zawrzeć sakrament małżeństwa, bądź zamierzają uczestniczyć w rozmowach kanoniczno – duszpasterskich przed zawarciem małżeństwa kanonicznego (wizyta w kancelarii parafialnej) na terenie Archidiecezji Krakowskiej oraz na terenie Diecezji Tarnowskiej. Świadectwo poświadczające udział w katechezach online jest ważne przez sześć miesięcy od daty jego wydania;  Kurs online będzie prowadzony w 4 kolejne wtorki lub czwartki w godzinach od 19.00 do 21.00. Poniżej znajduje się harmonogram i tematyka spotkań.
Warunkiem ukończenia kursu online jest obecność na wszystkich czterech spotkaniach oraz uczestniczenie w nich z włączoną kamerą.
Świadectwa oraz pakiet materiałów dla uczestników zostaną przesłane pocztą na wskazany przez uczestników adres.
Zgłoszenia na kurs online należy dokonać poprzez wypełnienie formularza.   Liczy się kolejność zgłoszeń.
Osoby zapisane na kurs otrzymają w dniu rozpoczęcia link do spotkania. Odbędzie się ono na platformie Google Meet. Korzystanie z niej wymaga posiadania konta w Google. Logowanie się do spotkania będzie możliwe od godziny 18.45.
Koszt kursu wynosi 100 zł od osoby. Płatności należy dokonać na konto nr: 97 8589 0006 0000 0032 1512 0001; tytuł wpłaty: imiona i nazwiska uczestników z dopiskiem: kurs online.
Osoby prowadzące kurs: ks. Łukasz Piórkowski oraz Marta i Marek Babik.
Dodatkowe informacje można uzyskać: tel. 601158585 lub mb@mbstrefarodziny-pl

Spotkanie 1
Tematy: Tworzenie wspólnoty małżeńskiej;
Małżeństwo jako sakrament
Spotkanie 2
Tematy: Podstawy etyki małżeńskiej i rodzinnej;
Spowiedź święta w narzeczeństwie i życiu małżeńskim
Spotkanie 3
Tematy: Rozwój miłości narzeczeńskiej i małżeńskiej;
Odpowiedzialne rodzicielstwo
Spotkanie 4
Tematy: Misja i powołanie rodziny w Kościele i w świecie współczesnym;
Modlitwa małżeńska i Eucharystia
Narzeczeni po ukończonym kursie powinni udać się trzy raz do poradni życia rodzinnego. Informacje i zapisy są na stronie www.ftrodzinie.pl

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa
6 kroków

1. Spotkanie z kapłanem
Pierwszym krokiem na drodze do sakramentu małżeństwa jest spotkanie z księdzem w parafii zamieszkania jednego z narzeczonych. Ma ono charakter informacyjno zapoznawczy i powinno mieć miejsce około roku (nie później niż 6 miesięcy) przed planowanym ślubem. Kapłan zapozna narzeczonych z tokiem przygotowania do sakramentu małżeństwa. Ważnym elementem tego spotkania jest ustalenie daty ślubu. Narzeczeni poinformowani zostaną o konieczności dostarczenia następujących dokumentów:
1. Metryki chrztu wystawionej nie wcześniej, niż 6 miesięcy od daty ślubu (nie dotyczy ochrzczonych w parafii, w której spisywany jest protokół).
2. Ostatniego świadectwa katechizacji szkolnej.
3. Zaświadczenia o ukończonego kursu przedmałżeńskiego.
4. Zaświadczenia o odbyciu trzech spotkań w Poradni Życia Rodzinnego.
5. Zaświadczenia z USC (przy małżeństwie konkordatowym) o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (3 egz.).
2. Kurs przedmałżeński
Tematyka katechez dla narzeczonych:
1. Małżeństwo jako sakrament.
2. Rozwój miłości narzeczeńskiej i małżeńskiej.
3. Podstawy etyki życia małżeńskiego.
4. Wprowadzenie w tematykę odpowiedzialnego rodzicielstwa.
5. Spowiedź święta w narzeczeństwie i życiu małżeńskim.
6. Tworzenie wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej.
7. Modlitwa małżeńska i Eucharystia.
8. Misja i powołanie rodziny w Kościele i w świecie współczesnym.
3. Konsultacje w poradni
Wszyscy narzeczeni zobowiązani są do odbycia przed ślubem, co najmniej trzech spotkań w poradni życia rodzinnego. Informacje i zapisy: www.ftrodzinie.pl
4. Spisanie protokołu
Przynajmniej trzy miesiące przed ślubem oboje narzeczeni mają obowiązek zgłoszenia się do kancelarii parafialnej w miejscu zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego i przyniesienia ze sobą:
1. dowód osobisty;
2. dane świadków: imię i nazwisko, wiek, zawód, dokładny adres zamieszkania;
3. metrykę urodzenia i metrykę chrztu św., która nie może być starsza niż 6 miesięcy;
4. świadectwo ukończenia szkolnej katechizacji;
5. zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego – dokument ten nie może w dniu ślubu mieć więcej niż 6 miesięcy;
6. jeżeli kandydaci zawarli już wcześniej związek małżeński, zarówno cywilny jak i kościelny, powinni przedstawić:
– świadectwo zgonu współmałżonka (cywilne lub kościelne), jeśli nupturient jest wdowcem lub wdową;
– odpis wyroku sądu kościelnego stwierdzającego nieważność małżeństwa wraz z dekretem wykonawczym
– odpis wyroku orzekającego rozwód cywilny, jeśli nupturient pozostawał wcześniej w związku cywilnym z inną osobą (dotyczy także osób po kanonicznym stwierdzeniu nieważności małżeństwa)
7. potwierdzenie udziału w spotkaniach z doradcą w Poradni Rodzinnej, ukończenie Kursu dla narzeczonych;
8. bezpośrednio przed ślubem należy dostarczyć zaświadczenie odbycia spowiedzi przedślubnych.
5. Zapowiedzi
Informację o zamiarze zawarcia małżeństwa należy podać do wiadomości publicznej, dlatego wypisuje się i wywiesza specjalny komunikat, czyli zapowiedzi.
Narzeczony(a), który mieszka w innej parafii niż ta, w której spisuje się protokół przedślubny, otrzymuje specjalny dokument, który zanosi do kancelarii swojej parafii w celu ogłoszenia także tam zapowiedzi. Zapowiedzi ogłasza się przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń parafialnych przez 10 dni (dwie niedziele i tydzień między nimi) lub przez słowne ogłoszenie przez 3.
6. Spowiedź
Kolejnym ważnym momentem bezpośredniego przygotowania do małżeństwa jest spowiedź przedślubna. Spowiedź przedślubna powinna mieć miejsce przynajmniej dwukrotnie. Pierwszy raz narzeczeni mają ją odbyć tuż po rozpoczęciu zapowiedzi. Z kolei druga spowiedź, która powinna nastąpić przed ślubem, ma umożliwić narzeczonym pełne i godziwe przeżycie ceremonii zaślubin. W sytuacji, gdy istnieje przeszkoda (wspólne zamieszkanie), narzeczeni przystępują do jednej spowiedzi bezpośrednio przed ślubem.
ŚLUB
Do ślubu należy ze sobą zabrać:
1. Dowody osobiste,
2. Kartki ze spowiedzi,
3. Obrączki.