ul. Totus Tuus 32; Kraków

RADOŚĆ MIŁOŚCI

Katechezy dla narzeczonych

Terminy kursów czterotygodniowych
2023

Kurs składa się z czterech spotkań (cztery czwartki), które odbywają się w godzinach od 19.00 do 21.00.

Wejście do sali wykładowej- stojąc przodem do kościoła, budynek po lewej stronie.
Opis kursu
Czterotygodniowy kurs przedmałżeński
Sprawy organizacyjne

Zapisy
1. Zapisy prowadzone są poprzez formularz zgłoszeniowy. Pojawia się on na stronie w wyznaczonym dniu i godzinie.
2. Po wypełnieniu i wysłaniu formularza narzeczeni otrzymują informacją (automatyczną) o dokonanym zgłoszeniu uczestnictwa w kursie.
4. Koszt kursu wynosi 150 zł od osoby (za 4 spotkania). Płatności należy dokonać na konto nr: 97 8589 0006 0000 0032 1512 0001; tytuł wpłaty: imiona i nazwiska uczestników oraz nr kursu (np. Iwona Taka i Marek Tamten, Kurs 1/KM).
5. W formularzu zgłoszeniowym wymagane są następujące dane:
Imię i nazwisko narzeczonej
Imię i nazwisko narzeczonego
Adres e-mail
Zasady organizacji
1. Katechezy dla narzeczonych organizowane są przez Sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie, ul. Totus Tuus 32.
2. Katechezy adresowana są do narzeczonych zamierzających zawrzeć sakramentalny związek małżeński w Kościele katolickim.
3. W katechezach mogą uczestniczyć pary narzeczonych lub pojedyncze osoby.
4. W katechezach mogą uczestniczyć tylko osoby, które dokonały wcześniejszego zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
5. Koszt udziału w katechezach wynosi 150 zł od osoby.
6. W przypadku rezygnacji z udziału w katechezach można otrzymać zwrot kosztów pod warunkiem wcześniejszego (4 dni przed rozpoczęciem katechez) powiadomienia organizatora o tym fakcie.
7. Uczestnicy katechez zobowiązani są do udziału we wszystkich zajęciach – jest to warunek otrzymania świadectwa ukończenia katechez.
8. W sytuacjach losowych uniemożliwiających uczestnictwa w części zajęć koniecznej jest odrobienie brakujących tematów w innym terminie.
9. Świadectwa ukończenia kursu ważne są 1 rok.
10. W ramach katechez nie są prowadzone wizyty w poradni.
11. Przed rozpoczęciem kursu uczestnicy proszeni są o okazanie dowodu tożsamości.

PLAN KURSU
PLAN
Całość kursu realizowana jest na czterech spotkaniach – wg podanego powyżej harmonogramu spotkań.
Czas trwania jednego spotkanie wynosi dwie godziny (od 19.00 do 21.00)
Poradnie
Narzeczeni po ukończonym kursie powinni udać się trzy raz do poradni życia rodzinnego. Informacje i zapisy są na stronie Fundacja Towarzyszenia Rodzinie

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa
6 kroków

1. Spotkanie z kapłanem
Pierwszym krokiem na drodze do sakramentu małżeństwa jest spotkanie z księdzem w parafii zamieszkania jednego z narzeczonych. Ma ono charakter informacyjno zapoznawczy i powinno mieć miejsce około roku (nie później niż 6 miesięcy) przed planowanym ślubem. Kapłan zapozna narzeczonych z tokiem przygotowania do sakramentu małżeństwa. Ważnym elementem tego spotkania jest ustalenie daty ślubu. Narzeczeni poinformowani zostaną o konieczności dostarczenia następujących dokumentów:
1. Metryki chrztu wystawionej nie wcześniej, niż 6 miesięcy od daty ślubu (nie dotyczy ochrzczonych w parafii, w której spisywany jest protokół).
2. Ostatniego świadectwa katechizacji szkolnej.
3. Zaświadczenia o ukończonego kursu przedmałżeńskiego.
4. Zaświadczenia o odbyciu trzech spotkań w Poradni Życia Rodzinnego.
5. Zaświadczenia z USC (przy małżeństwie konkordatowym) o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (3 egz.).
2. Kurs przedmałżeński
Tematyka katechez dla narzeczonych:
1. Małżeństwo jako sakrament.
2. Rozwój miłości narzeczeńskiej i małżeńskiej.
3. Podstawy etyki życia małżeńskiego.
4. Wprowadzenie w tematykę odpowiedzialnego rodzicielstwa.
5. Spowiedź święta w narzeczeństwie i życiu małżeńskim.
6. Tworzenie wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej.
7. Modlitwa małżeńska i Eucharystia.
8. Misja i powołanie rodziny w Kościele i w świecie współczesnym.
3. Konsultacje w poradni
Wszyscy narzeczeni zobowiązani są do odbycia przed ślubem, co najmniej trzech spotkań w poradni życia rodzinnego. Informacje i zapisy: www.ftrodzinie.pl
4. Spisanie protokołu
Przynajmniej trzy miesiące przed ślubem oboje narzeczeni mają obowiązek zgłoszenia się do kancelarii parafialnej w miejscu zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego i przyniesienia ze sobą:
1. dowód osobisty;
2. dane świadków: imię i nazwisko, wiek, zawód, dokładny adres zamieszkania;
3. metrykę urodzenia i metrykę chrztu św., która nie może być starsza niż 6 miesięcy;
4. świadectwo ukończenia szkolnej katechizacji;
5. zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego – dokument ten nie może w dniu ślubu mieć więcej niż 6 miesięcy;
6. jeżeli kandydaci zawarli już wcześniej związek małżeński, zarówno cywilny jak i kościelny, powinni przedstawić:
– świadectwo zgonu współmałżonka (cywilne lub kościelne), jeśli nupturient jest wdowcem lub wdową;
– odpis wyroku sądu kościelnego stwierdzającego nieważność małżeństwa wraz z dekretem wykonawczym
– odpis wyroku orzekającego rozwód cywilny, jeśli nupturient pozostawał wcześniej w związku cywilnym z inną osobą (dotyczy także osób po kanonicznym stwierdzeniu nieważności małżeństwa)
7. potwierdzenie udziału w spotkaniach z doradcą w Poradni Rodzinnej, ukończenie Kursu dla narzeczonych;
8. bezpośrednio przed ślubem należy dostarczyć zaświadczenie odbycia spowiedzi przedślubnych.
5. Zapowiedzi
Informację o zamiarze zawarcia małżeństwa należy podać do wiadomości publicznej, dlatego wypisuje się i wywiesza specjalny komunikat, czyli zapowiedzi.
Narzeczony(a), który mieszka w innej parafii niż ta, w której spisuje się protokół przedślubny, otrzymuje specjalny dokument, który zanosi do kancelarii swojej parafii w celu ogłoszenia także tam zapowiedzi. Zapowiedzi ogłasza się przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń parafialnych przez 10 dni (dwie niedziele i tydzień między nimi) lub przez słowne ogłoszenie przez 3.
6. Spowiedź
Kolejnym ważnym momentem bezpośredniego przygotowania do małżeństwa jest spowiedź przedślubna. Spowiedź przedślubna powinna mieć miejsce przynajmniej dwukrotnie. Pierwszy raz narzeczeni mają ją odbyć tuż po rozpoczęciu zapowiedzi. Z kolei druga spowiedź, która powinna nastąpić przed ślubem, ma umożliwić narzeczonym pełne i godziwe przeżycie ceremonii zaślubin. W sytuacji, gdy istnieje przeszkoda (wspólne zamieszkanie), narzeczeni przystępują do jednej spowiedzi bezpośrednio przed ślubem.
ŚLUB
Do ślubu należy ze sobą zabrać:
1. Dowody osobiste,
2. Kartki ze spowiedzi,
3. Obrączki.

Wybór czytań ślubnych